Dem der var engang

SEVCH FIVCH DKSCH(V) NOVCH NORDSCH(V) DKSCH
Halfdan’s Juniper Green
24.01.2008 – 06.02.2020

SEVCH NOVCH DKSCH(V) NORDSCH(V) DKSCH FIVCH 4.UHM(V)2015
Halfdan’s Blue Maximus
22.01.2014 – 27.01.2020

SEVCH FIVCH
Halfdan’s Aviation
24.01.2008 – 05.01.2016

SEVCH DKSCH(V) NOVCH NORDSCH(V) FIVCH LP1
Helomia’s Juna
24.03.2004-27.05.2014